พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) ย้ายมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์
 

         ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีพระมหาสมณลิขิต ที่ ๑๙/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ มีพระบัญชาสั่งให้ พระครูพุทธมนต์ปรีชา (เทศ นิทฺเทสกเถร) ย้ายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ โดยมีสาระสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้

         พ.ศ. ๒๔๕๘ พระพินิตวินัย (แจ้ง ปิยสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๘ อายุได้ ๗๐ โดยปี นับว่าชราภาพมากแล้ว ได้ทูลขอผู้ช่วยเจ้าอาวาสต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตในขณะนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้พระมหาแจ่ม เปรียญ ๕ ประโยค วัดเทพศิรินทราวาส มาเป็นผู้ช่วย พระมหาแจ่มมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์ได้พรรษาเดียว ก็ทูลลาต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ ขอกลับไปอยู่วัดเทพศิรินทราวาส แล้วต่อมาปรากฏว่าลาสิกขาในศกนั้น

         พ.ศ. ๒๔๕๙ พระพินิตวินัย (แจ้ง ปิยสีโล) ได้ทูลขอพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีก ครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ "พระครูพุทธมนต์ปรีชา" นิทฺเทสโก เทศ" วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านโปรดให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสอยู่ ย้ายกลับมาวัดบวรนิเวศก่อน แล้วจึงโปรดให้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ต่อไป (ตามความละเอียดในพระมหาสมณลิขิต ที่ ๑๙/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๕๙)

 

เอกสารอ้างอิง

๑. หนังสือ ตำนานและประวัติโดยสังเขป ของวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เ็ป็นที่ระลึกในการสมโภชหิรัณยบัฎ
    พระมหารัชชมังคลาจารย์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. หนังสือ อนุสรณ์งานวันอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ปีที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๓๐
๓. หนังสือ ร้อยปี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) พ.ศ. ๒๕๒๙

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด